send link to app

nishikigoi


4.0 ( 4790 ratings )
ビジネス ゲーム
開発者 mario tijssen
無料

Met deze App vindt u alles over koi & nishikigoi die te koop zijn en alle handelaars die koikarpers verkopen.
Ook achtergrond informatie over deze prachtige vis.

onderwerpen:
kohaku, sanke, showa, utsurimono, bekko, tancho, asagi, shusui, koromo, goromo, goshiki, kawarimono, mujimono, moyomonu, utsurimono, kinginrin, doitsu, ogon, kujaku, aka, ginrin, chagoi, soragoi, ochiba, chigure, sakai, momotaro, khv, herpes, virus, magazine, nissai, tossai, tategoi, koikweker, hirasawa, matsuda, tanaka, sakai, takezawa, tanasuhara, ojiya, marudoh, kaneko, hiroshima